เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

สถานที่ฝึกงาน

บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
151/7 พฤกษาไพร์ม ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

รายชื่อ มหาวิทยาลัย ที่ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน
ในปี 2560 - 2567

1. มหาวิทยาลัย แม่โจ้

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อีสาน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล สุรินทร์

6. มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา

7. มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

8. มหาวิทยาลัย รังสิต

9. มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

17. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

18. มหาวิทยาลัย นครพนม

19. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต

20. มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

21. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

22. มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

23. มหาวิทยาลัย เนชั่น

24. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

25. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

26. มหาวิทยาลัยบูรพา

27. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กรุงเทพ

29. มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

30. มหาวิทยาลัย นเรศวร


บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

18/32 หมู่บ้าน รามอินทรา 71 ซอยคู้บอน 27 แยก 35
ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105560018821
โทร 086-599-6268 Line : @inside.co.th
Email : contact@inside.co.th